Кои се потребни документи за упис на починато лице во матичната книга на умрените?


- Молба, се пополнува во Амбасадата

- Патна исправа на пријавителот на смртта

- Патна исправа на починатото лице –истата се поништува

- ИМКУ од органите на земјата каде што лицето починало (интернационален или оригинален со превод на македонски јазик)

- Такса согласно ЗАТ

Последно ажурирање: 23 ноември 2020