Билатерални односи со Кралство Данска


Дипломатските односи помеѓу Република Северна Македонија и Кралството Данска се воспоставени на 16.12.1993 година.


Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори предмет на ратификација

1. „Договор меѓу Македонската Влада и Данската Влада за консолидација на долгот на Македонската Влада кон Данската Влада“

 • склучен во Скопје 23 јули 1996 година 
 • во сила од 11 февруари 1997 година            

2. „Спогодба меѓу Македонската Влада и Владата на Кралството Данска за меѓународен патен превоз на патници и стока“

 • склучена во Копенхаген на 9. Септември 1997 година 
 • во сила од 3 декември 1997 година

3. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Данска за заемна соработка во царинските работи“

 • склучена во Скопје на 17 февруари 1998 година
 • во сила од 24 август 1998 година

4. „Спогодба за редовен воздушен сообраќај меѓу Македонската Влада  и Владата на Кралството Данска“ 

 • склучена во Копенхаген, на 20 март 2000 година    
 • во сила од 31 мај 2000 година

5. „Спогодба меѓу Македонската Влада и Владата на Кралството Данска за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал“

 • склучен во Копенхаген, на 20 март 2000 година 
 • во сила од 14 декември 2000 година

6. „Договор помеѓу Македонската Влада и Владата на Кралството Данска за преземање на сопствени државјани и странци кои незаконски престојуваат на териториите на договорните страни“

 • склучен во Копенхаген на 23 јуни 2006 година
 • во сила од 08 октомври 2007 година

7. „Договор меѓу Македонската Влада и Владата на Кралството Данска за поттикнување и заемна заштита на инвестиции “

 • склучен во Копенхаген на 08 мај  2015 година
 • во сила од 30 јуни 2016 година 

Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Спогодба за уредување на листата на договори склучени од поранешната СФРЈ и Кралството Данска кои ќе останат во сила меѓу РМ и Кралството Данска“

 • склучен  преку размена на ноти на 17.03.2000 година

2. „Меморандум за разбирање и соработка во областа на заштитата и спасувањето на луѓе и материјални добра од природни и други катастрофи меѓу Владата ба Република Македонија - Дирекцијата за заштита и спасување и Данската Агенција за справување со кризи (DEMA)“

 • склучен во Скопје на 16 септември 2010 година

Договори преземени преку сукцесија 

1. „Договор за помирување, арбитража и судско решавање меѓу Кралството Југославија и Кралството Данска“

 • потпишан на14 декември 1935 година

2. „Договор за визи меѓу Владата на СФРЈ и Владата на Кралството Данска “

 • потпишан на 6 мај 1964 година
 • во сила од 01.07.1964

3. „Договор за културна соработка меѓу СФРЈ и Кралството Данска“ 

 • потпишан на 12 октомври 1970 година
 • во сила од 14.07.1971

4. „Спогодба меѓу СИС на СФРЈ и Владата на Кралството Данска за економска, индустриска и техничка соработка“ 

 • потпишан на 20 мај 1981 година

5. „Конвенција за социјално осигурување меѓу СФРЈ и Кралството Данска“

 • потпишана на  22 јуни 1977 година

6. „Договор помеѓу СФРЈ и Кралството Данска за заемен трансфер на осудени лица за нивно отслужување на казни“ 

 • потпишан на 28 октомври 1988 година
 • во сила од 06.05.1989 година

 

 

Последно ажурирање: 23 ноември 2020